រឿង សួស្តីអ្នកជិតខាង-HELLO NEIGHBOR

រឿង សួស្តីអ្នកជិតខាង-HELLO NEIGHBOR

ផាលីក្រោយខូចនឹងសង្សារស្រីខ្លួនបដិសេធរៀបការក៏មកផ្ទះមិត្តភក្តិហើយបានគេងសម្រាកទីនោះជាមួយ នឹងមិត្តភក្តិ។ ព្រឹកឡើងទើបគេដឹងថាគេនៅម្នាក់ឯង និងតំបន់ជុំវិញដែលគេស្នាក់នៅគឺត្រូវបានដាក់ជាតំបន់ក្រហមបិទ ខ្ទប់លើកលែងតែតំបន់ដែលគេកំពុងតែស្នាក់នៅនោះ។ ផាលីបានស្គាល់នឹងអ្នកជិតខាងរបស់មិត្តភក្តិខ្លួនក៏បានប្រើ ពេល១៤ថ្ងៃរស់នៅចំណាយពេលវេលាជាមួយគ្នារហូតគេបាក់ចិត្តស្រឡាញ់នឹងអ្នកជិតខាងឈ្មោះខេនដោយមិនដឹង ខ្លួន។ ផាលីចង់បង្ហាញមនុស្សជុំវិញខ្លួន អោយដឹងថាខេននិងគេកំពុងទាក់ទង់គ្នាតែហាក់ទាក់ទើព្រោះតែពួកគេគឺជា បុរសដូចគ្នា។

Release Date: 25 សីហា 2022Duration: 107 mn

Genre: Romance

Trailer

Video Popup