រឿង លោកប្តី២-MY HUBBY2

រឿង លោកប្តី២-MY HUBBY2

នាយពាក់មីជាប្តីដែលខូចសំបូរទៅដោយល្បិច គាត់បានទៅបោកប្រាស់ក្មេងស្រីម្នាក់ឲ្យនាងធ្លាក់អន្លង់ស្នេហ៍ ចំណែកឯប្រពន្ធគាត់ជាមនុស្សស្រីដែលឆ្លាតតាមទាន់ល្បិចប្តីគ្រប់រឿងហើយក៏ជឿថាប្តីព្រមកែខ្លួន បុ៉ន្តែថ្ងៃមួយគាត់ក៏ដឹងថាប្តីគាត់បានបោកលុយគាត់ដើម្បីយកឲ្យស្រី តើម្តងនេះខ្ញុងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្តីបែបណា រវាងប្តី និងស្រីប្តី

Release Date: 22 កញ្ញា 2022Duration: 100 mn

Genre: Comedy

Trailer

Video Popup