រឿង​ លោកប៉ា មហាកូរ

រឿង​ លោកប៉ា មហាកូរ

គេថាការនៅទំនេរវាជារឿងល្អ គ្មានអ្នកតាមសួរដេញដោល…គ្មានអ្នកចាំហៅស៊ីបាយ…ចង់ស៊ីពេលណាក៏បាន…ដេកពេកណាក៏បាន…គាត់ប្រើជីវិតបែបនេះអស់ពេលជាង៣០ឆ្នាំមកហើយ ម្នាក់នោះគីជាប៉ាផង និងម្ដាយផង ហើយក៏ជាមិត្តភក្កិជិតស្និតបំផុតរបស់ខ្ញុំ ព្រោះថាពេលទំនេរគាត់កំដរខ្ញុំផឹក ពេលស្រវឹងត្រូវឆ្កែដេញខាំ ដួលម៉ូតូ ខូចចិត្ត ដោយសារតែរកស្រីម្នាក់ចូលក្នុងផ្ទះនេះមិនបាន ខ្ញុំចង់រកគូរកំដរអោយគាត់ ឯគាត់ចាំអោយខ្ញុំរៀបការមុន រឿងគាត់រកតែម៉ាភ្លែតគឺបានហើយ។ ៣០ឆ្នាំ ពួកម៉ាកសល់ម្នាក់ជិតស្និតរកទីបំផុតគ្មានក៏…

Release Date: 21 កក្កដា 2022Duration: 87 mn

Genre: Comedy

Casts

Trailer