រឿង​ លោកប៉ាមហាកូរ-SINGLE DAD

រឿង​ លោកប៉ាមហាកូរ-SINGLE DAD

A single 30 years boy is still living with his parents, living with them like friends. his dad wants to help him find a girl. The father-son relationship seems to be a little broken when the son refuse to having any girlfriend. His dad decides to do everything to help his son find a girl and become his seduction teacher. ជាសាច់រឿងរបស់កម្លោះវ័យ៣០ឆ្នាំម្នាក់ ដែលរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយនិងមានភាពជិតស្និតដូចមិត្តភក្តិ។ ឪពុកចង់រកនារីម្នាក់អោយគេ។ ទំនាក់ទំនងឪពុកកូនក៏ប្រេះឆានៅពេលកូនប្រុសប្រកែកមិនចង់មានសង្សារ។ ឪពុកក៏សម្រេចចិត្តធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយកូនប្រុសរកសង្សារ ហើយក៏ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនកូនអោយចេះចែចង់ស្រី។

Release Date: 21 កក្កដា 2022Duration: 87 mn

Genre: Comedy

Screenshots

single-dad-screenshot-1.jpg
single-dad-screenshot-2.jpg
single-dad-screenshot-3.jpg

Trailer

Video Popup