រឿង អំណោយស្នេហ៍ថ្ងៃណាត់ជួប-Wishing Lollipop

រឿង អំណោយស្នេហ៍ថ្ងៃណាត់ជួប-Wishing Lollipop

នរាបានណាត់ខាយដើម្បីចចារលក់ខុនដូត្រឡប់ឱ្យទៅក្រុម ហ៊ុនដែលខាយកំពុងធ្វើការ។ នរាបានប្រគល់អំណោយមួយ គឺស្ករគ្រាប់មួយដើមទៅខាយ ជាកាដូរថ្ងៃជួបគ្នាលើកដំបូង។ ស្អែកឡើងបានលិចលឺព័ត៌មានការលោតសម្លាប់ខ្លួនរបស់នាង នរាបន្ទាប់ពីលក់ខុនដូររួច ធ្វើឱ្យខាយស្ទើរមិនជឿ។ ខាយបាន មកមើលនាងនរានៅមន្ទីរពេទ្យហើយបានយកស្ករគ្រាប់ ដែលនាងនរាប្រគល់ជូនឱ្យខ្លួនមកបន់ស្រន់ឱ្យនាងនរាដឹងខ្លួនឡើង រឿងអភូតហេតុមួយបានកើតឡើងគឺវិញ្ញាណខាយបានចូល ក្នុងរូបកាយនាងនរានៅពេលនោះ។

Release Date: 19 មករា 2023Duration: 126 mn

Genre: Romance

Teaser

Trailer

Video Popup