រឿង ខ្មោចចូល - Ghost Possession

រឿង ខ្មោចចូល - Ghost Possession

ឧត្តមជានាយទាយហានដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងរបបសាធារណៈរដ្ឋ គ្រួសារគិតថាឧត្តមបានស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែថ្ងៃមួយបានលេចវត្តមានរបស់ឧត្តមមកវិញ សុភាដែលជាភរិយាស្ទុះមកអោបប្ដី។ ថ្ងៃពិធីជប់លាងឧត្តមស្រវឹងបានអួតខ្សែកខ្នាយដែលមានបារមីបាញ់មិនស្លាប់លុះដល់ពេលក្អួតសន្លប់កូនទាហានក៏បន្លប់ដកយកទៅបាត់បង្កអោយមានភាពវិកវរទៅកាន់ឧត្តមវិញ្ញាណកាចសាហាវចូលមកក្នុងខ្លួនតាមព្យាបាទរកយុត្តិធម៌មកខ្លួនវិញ។

Release Date: 27 កក្កដា 2023Duration: 93 mn

Genre: Horror

Trailer

Video Popup