រឿង ស្រឡាញ់បងល្អពេក | GOODMAN

រឿង ស្រឡាញ់បងល្អពេក | GOODMAN

អនុសារជាស្រីអព្វស្នេហ៍​ គ្មានគូព្រេងមានតែគូកម្ម ព្រោះគូព្រេងនាងត្រូវរន្ទះបាញ់ស្លាប់អស់ហើយ។​ នៅឡើយតែគូកម្មនាងដែលជាបុរសមហាសែនល្អរហូតគេដាក់ឈ្មោះឱ្យថា " ល្អពេក " ព្រោះគាត់ល្អដល់ថ្នាក់ធ្វើឱ្យគ្រួសារក្ររហាម។​ ដើម្បីបានស្គាល់ជាតិស្នេហ៍នឹងគេ អនុសារមានតែទៅតាមញ៉ែតាមប្រមាញ់ល្អពេកធ្វើជាប្ដីឱ្យបាន ព្រោះបើមិនដូច្នោះទេនាងនឹងត្រូវរស់ស្ដាយឈ្មោះជាស្រីស៊ីប្ដីអស់មួយជីវិត។​

Release Date: 11 មករា 2024Duration:

Genre: RomanceComedy

Trailer

Video Popup