រឿង នាឡិកាដាស់វិញ្ញាណ-THE CLOCK: SPIRITS AWAKENING

រឿង នាឡិកាដាស់វិញ្ញាណ-THE CLOCK: SPIRITS AWAKENING

During the decade 1940s, a song called Gloomy Sunday was known as a suicide song because many suicides were recorded related to this song. Particularly, this song was listened by a French lady after the death of her boyfriend who was a clock engineer at that time. The Gloomy Sunday listening led the French lady to commit suicide as well. Dying this way did not allow the French lady’s soul rest in peace but returned with a desire to harm others. Cheata, a girl who lived with her father and stepmother after her biological mother, Chenda, left the family. Cheata had mentally and physically suffered from her stepmother. And this suffering made her depressed. Cheata had held her mother's photo and listened to her mother's lullaby every night in order to heal her heartache and depression. Through the terrible time of her depression, Cheata fell under the control of the French lady’s spirit that stayed with the Clock. កំឡុងឆ្នាំ១៩៤០ បទចម្រៀង Gloomy Sunday ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបទចម្រៀង អត្តឃាតដោយសារការធ្វើអត្តឃាតជាច្រើនត្រូវបានជាប់ទាក់ទងនឹងបទចម្រៀងនេះ។ បទចម្រៀងនេះត្រូវបានស្តាប់ដោយស្ត្រីជនជាតិបារាំងបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់មិត្តប្រុសរបស់នាងដែលជាវិស្វករនាឡិកា។ បន្ទាប់ពីស្ដាប់បទ Gloomy Sunday ស្រ្តីជនជាតិបារាំងម្នាក់នោះក៏បានសម្លាប់ខ្លួន។ ដួងវិញ្ញាណរបស់ខ្មោចស្រីជនជាតិបារាំងម្នាក់នោះមិនបានទៅដោយស្ងប់សុខទេ ហើយវិញ្ញាណរបស់នាងក៏បានត្រលប់មកវិញដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលមានបញ្ញាផ្លូវចិត្ត។

Release Date: 21 វិច្ឆិកា 2021Duration: 115

Genre: Horror

Screenshots

1.jpg
3.jpg
5.jpg
8.jpg
10.jpg
9.jpg
7.jpg
11.jpg
12.jpg
4.jpg
៦.jpg
2.jpg

Trailer

Video Popup