រឿង បង្គោលគ្រាក់សង្កត់វិញ្ញាណ វគ្គ២

រឿង បង្គោលគ្រាក់សង្កត់វិញ្ញាណ វគ្គ២

ដោយសារតែបង្គោលគ្រាក់ត្រូវបានដកចេញពីគល់ស្ពានដោយអចេតនាទើបធ្វើអោយវិញ្ញាណដែលសណ្ធិតក្នុងបង្គោលគ្រាក់ចេញមកអុកឡុកអ្នកភូមិសារជាថ្មី។

Release Date: 12 ឧសភា 2022Duration: 65

Genre: HorrorFeature Film

Casts

Trailer