រឿង ស្នេហាPrivate-PRIVATE LOVE

រឿង ស្នេហាPrivate-PRIVATE LOVE

ទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងណាដេតនិងនេត្រាស្ថិតក្នុងដំណាក់ការមួយដែលគ្មានទាំងការតេចេញតេចូល មិនមានទាំងផ្ញើសារសួរសុខទុក គ្មានការណាត់ជួប។ លក្ខខណ្ឌដែលពួកគេសន្យាជាមួយគ្នាគឺមិនអោយមានអ្នកទីបីដឹងឮ ប្រសិនបើមាននោះទំនាក់ទំនងពួកគេនិងត្រូវបែកគ្នា។ តើពួកគេហ៊ានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទៅកាន់អ្នកដទៃដែររឺទេ?

Release Date: 14 មេសា 2022Duration: 90

Genre: ComedyRomance

Casts

Trailer