រឿង កូនក្រក-KON KROK

រឿង កូនក្រក-KON KROK

យុទ្ធគឺជាមនុស្សចំលែក មិនសូវមាត់ក ថ្ងៃមួយប្រពន្ធគាត់ដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជី វីតដោយសារត្រូវគេវះពោះយកកូន គ្រប់គ្នាគិតថាយុទ្ធបានសម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួនដើម្បីវះយកកូនក្រក ប៉ូលីស ក៏បានដេញចាប់ខ្លួនយុទ្ធប៉ុន្ដែ មិនអាចចាប់គេបាន។ ប៉ុន្ដែអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានលាតត្រដាងក្រោយពេល វត្ដីមានផ្ទៃពោះហើយត្រូវ ដានីនចាប់វះយកកូនធ្វើជាកូនក្រកទើបគ្រប់គ្នាដឹងថា តាមពិតគឺដានីន ជាអ្នកប្រព្រឹត្ដអំពើទាំងនោះ ។ ចុងក្រោយដានីនក៏ត្រូវបានគេចាប់យកទៅដុត ។

Release Date: 7 វិច្ឆិកា 2018Duration:

Genre: Horror

Trailer

Video Popup